Apartamenty w Szczyrku Apartamenty w Wiśle

Strona główna

Apartament

Apartamenty w Cieszynie

Planujesz pobyt w Cieszynie lub okolicach? Na chwilę, a może na dłużej? Apartamenty Mennicza to alternatywa dla nie zawsze wygodnych, często ciasnych pokoi hotelowych. Zapewni swobodę i komfort na najwyższym poziomie. Idealny na:

 • wyjazd rodzinny
 • pobyt służbowy
 • wynajem długoterminowy


3sl2

Polecamy

Wybierasz się w góry, chcesz zwiedzić Beskidy, zobaczyć Szczyrk, Wisłę? Zamieszkaj w miejscu, które pozwoli w pełni docenić urok i klimat tych okolic – zobacz Apartamenty Malinka w Wiśle:


apartamenty-malinka2

Lokalizacja

Lokalizacja


Cennik

Cennik

Apartament Deluxe:

2 os. 390 PLN/doba
3 os. 460 PLN/doba
4 os. 500 PLN/doba

Apartament Loft:

2 os. 360 PLN/doba
3 os. 410 PLN/doba
4 os. 480 PLN/doba

Ceny nie obowiązują w długie weekendy, święta i sylwestra.

Minimum pobytu – 2 noce (nie obowiązuje w długie weekendy, święta i sylwestra; informacja o wymaganej minimalnej liczbie nocy w tych terminach, dostępna na zapytanie).

Apartamenty znajdują się w samym centrum – w weekendy, od piątku od godz. 17 do poniedziałku do godz. 7 rano – można parkować bezpłatnie za bramą, bezpośrednio przed budynkiem. W pozostałe dni parkuje się przy ulicy w zależności od wolnych miejsc (mogą obowiązywać opłaty parkingowe).

3sl2

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu wygodnego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Apartamenty Mennicza Cieszyn (zwane dalej Apartamentami) są własnością Katarzyna Gibiec, ul. Malinka 42B, 43-460 Wisła, NIP: 5481640714 (zwanego dalej Wynajmującym).
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 3. Klientem, zwanym dalej również Najemcą, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wynajmujący. Wynajmujący w celu dokonania rezerwacji przez Klienta przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji rezerwacji.
 5. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 6. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią.

Rozdział 2 Rezerwacja pobytu i zawarcie umowy

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 3. Klient może dokonać rezerwacji mailowo pisząc na adres rezerwacja@apartamentycieszyn.pl lub telefonicznie pod numerem 692-587-720.
 4. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji klientem otrzyma mailem wraz z danymi do przelewu i treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitych kosztów pobytu w terminie do 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji. Po tym terminie rezerwację uznaje się za niebyłą.
 6. Po dokonaniu wpłaty umowę najmu uznaje się za zawartą.
 7. Klient może anulować rezerwację w dowolnym momencie przed dniem rozpoczęciem pobytu.
 8. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi do 30 dni przed datą przyjazdu, wpłata zostanie zwrócona w całości. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Brak anulowania rezerwacji lub jej odwołanie w dniu przyjazdu, może skutkować dochodzeniem roszczeń wobec Klienta i żądaniem pokrycia całkowitych kosztów pobytu.
 10. Faktury VAT za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.

Rozdział 3 Realizacja usługi i czas pobytu

 1. W dniu przyjazdu do Apartamentów Klient będzie proszony o podanie danych osobowych, liczby przebywających w Apartamencie gości, czas pobytu oraz danych do faktury.
 2. Wynajmujący ma prawo żądać okazania dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.
 3. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu, lub na trzy dni przed rozpoczęciem pobytu w przypadku płatności wykonanych przelewem. Wynajmujący umożliwia Klientowi dokonanie wpłaty za
  pobyt:
  a) poprzez przelew Bankowy na rachunek Wynajmującego, gdzie w tytule
  prosimy wpisać datę przybycia oraz nazwę Apartamentu.
  b) poprzez dokonanie płatności w gotówce u pracownika Wynajmującego (do kwoty 15 000 zł).
  c) poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem karty debetowej/kredytowej z wykorzystaniem terminala płatniczego.
 4. Niedokonanie zapłaty za pobyt w momencie przyjazdu uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy wydania klucza do apartamentu.
 5. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartament. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów.

Rozdział 4 Zasady pobytu i odpowiedzialność stron

 1. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi alarmu i wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 3. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa gości lub w przypadku niestosowania się gości do Regulaminu apartamentu.
 4. Na terenie Apartamentów Mennicza Cieszyn całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 5. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia właściciele apartamentu mają prawo wezwać ochronę na koszt gości, którzy nie reagują na prośby o zmianę swojego zachowania.
 6. Bez zgody właściciela na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Jeśli gość uzyskał taką zgodę, pobyt osób z zewnątrz dozwolony jest tylko do godz. 21.00.
 7. W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu i wezwania służby interwencyjnej, klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
 8. Wynajmujący nie zezwala na pobyt zwierząt domowych na terenie Apartamentów.
 9. Nie zapewniamy obsługi w czasie pobytu, w tym sprzątania apartamentu. Sprzątanie apartamentu na życzenie gości w czasie pobytu jest płatne dodatkowo.
 10. Goście zobowiązani są do wstępnego posprzątania apartamentu w dniu wyjazdu, co oznacza umycie naczyń lub włożenie ich do zmywarki, segregację śmieci i pozostawienie apartamentu w stanie ogólnego ładu i porządku. Opłata za nieposprzątany apartament wynosi 100zł.
 11. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku nieprzestrzegania, goście zobowiązani są się do zapłaty kary w wysokości 1000 zł.
 12. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 14. Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty.
 15. Wchodząc lub wychodząc z obiektu należy zamykać główne drzwi wejściowe. Pozostawienie rzeczy osobistych w pomieszczeniach wspólnych takich jak np. korytarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 16. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, poduszki, urządzenia, talerze itp.).
 17. Klient jest zobowiązany dbać o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 18. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.
 19. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego.
 20. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Wynajmującego uszkodzenia mienia lub braku w wyposażeniu Apartamentu, spisuje się protokół, którego kopię otrzymuje również Klient.
 21. Klient jest zobowiązany pokryć straty wynikające z nieprawidłowego użytkowania lokalu, niezwłocznie lub maksymalnie do 7 dni od zakończenia pobytu.
 22. W przypadku, gdy Klient w celu pokrycia strat, skorzysta z posiadanej przez siebie polisy ubezpieczeniowej, Wynajmujący do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego, zobowiązuje się powstrzymać przed dalszą windykacją.
 23. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone w przypadku dobrej woli obu stron umowy na drodze polubownej lub w przypadku wyczerpania innych możliwości na drodze sądowej.
 24. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów przynależy do miejsca zamieszkania Klienta w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub do miejsca siedziby Wynajmującego, w przypadku, gdy stroną umowy jest nie-konsument.
 25. W przypadku naruszenia Regulaminu Apartamentów goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić budynek w trybie natychmiastowym. Dotyczy to w szczególności przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym gościom. Wcześniejszy wyjazd gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.
 26. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 

Rozdział 5 Dane osobowe

 1. W sprawie swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres rezerwacja@apartamentycieszyn.pl
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe, jeśli poprosisz nas o wystawienie faktury imiennej.
 4. Dane Państwa będą przetwarzane przez okres pełnych 6 lat co wynika z przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz Prawa Podatkowego.
 5. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy.
 7. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek, o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 9. Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i klasyczny (papierowy) i nie podlega profilowaniu.
 10. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Rozdział 6 Reklamacje

 1. Wynajmujący ma obowiązek udostępnić Klientowi przedmiot umowy wolny od wad.
 2. Klient w przypadku stwierdzenia wady rzeczy, np. brak dostępu do oferowanego przez Wynajmującego udogodnienia, może złożyć reklamację i żądać:
  a. naprawienia przez Wynajmującego szkody
  b. udostępnienia rzeczy wolnej od wad
  c. zwrot kosztów pobytu
  d. obniżenia kosztów pobytu
 3. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacja@apartamentycieszyn.pl lub bezpośrednio pracownikowi Wynajmującego.
 4. Wynajmujący ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Wynajmujący uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 6. Odpowiedzialność Wynajmującego w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

 

Rozdział 7 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Rozdział ten dotyczy wyłącznie Klientów będącymi Konsumentami.
 2. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17 września 2018 roku.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem zmiany Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  a. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z zm.),
  b. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Rozdział 2 (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.).

Kontakt

Apartamenty Mennicza

Ulica: Mennicza 40
Miasto: 43-400 Cieszyn
Rezerwacje: 692-587-720
Email: rezerwacja@apartamentycieszyn.pl
Strona: www.apartamentycieszyn.pl

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam w trakcie korespondencji jest Katarzyna Gibiec, ul. Malinka 42B, 43-460 Wisła, NIP: 5481640714.
Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz zabezpieczenia dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzonej korespondencji a następnie archiwizowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki email.

Mają Państwo prawo żądać od Nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie podlega profilowaniu.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.